„Aby mieli życie i mieli je w obfitości“   (J 10,10)

Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji

Fundacja Otwarte Serce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Strony internetowej Fundacji - www.OtwarteSerce.pl

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2021-01-20

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-01-20

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Nie wszystkie grafiki umieszczone na stronie mają opisy alternatywne.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-03-10.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: ACTIVENET Krzysztof Bychowski w marcu 2021 r

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Mateusz Redlin, fos@OtwarteSerce.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 799 073 723.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Centrum Integracji Społecznej
Budynek przy ul. Spokojnej 9 - parter

Budynek jest dobrze oznaczony, nazwa i adres umieszczona jest w miejscu widocznym i łatwo zauważalnym.

Drzwi głównego wejścia są dobrze widoczne.

Budynek jest częściowo wolny od barier komunikacji - drzwi wejścowe mają szerokość 80cm, nie ma schodów.

Parter budynku jest niedostępny dla osób niepełnosprawnych.

Brak toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Brak informacji głosowych, pętli indukcyjnej.

Brak oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Istnieje możliwość wstępu do budynku z psem asystującym.

Brak tłumacza polskiego języka migowego na miejscu i online.

Personel jest przeszkolony w obsłudze osób niepełnosprawnych.

Istnieje możliwość udziału w zajęciach z asystentem.

W budynku jest informacja wizualna na temat układu pomieszczeń i ewakuacji.

Zapewniamy asystę na wniosek.

Siedziba Młodzieżowego Klubu Socjoterapeutycznego
Budynek przy ul. Spokojnej 9 - I piętro

Budynek jest dobrze oznaczony, nazwa i adres umieszczony jest w miejscu widocznym i łatwo zauważalnym. Drzwi głównego wejścia są dobrze widoczne.

Placówka znajduje się na I piętrze. Lokal jest niedostępny dla osób niepełnosprawnych..

Brak toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Brak informacji głosowych, pętli indukcyjnej.

Brak oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Istnieje możliwość wstępu do budynku z psem asystującym.

Brak tłumacza polskiego języka migowego na miejscu i online.

Personel jest przeszkolony w obsłudze osób niepełnosprawnych.

Istnieje możliwość udziału w zajęciach z asystentem.

W budynku jest informacja wizualna na temat układu pomieszczeń i ewakuacji

Zapewniamy asystę na wniosek.

Możemy udostępnić zajęcia w sposób alternatywny.

Wspierają nas

Ministerstwo Pracy i Polityki SpołecznejPowiat WołomińskiWodociąg MareckiOPS MarkiCentrum Aktywności Fabryczna 3Biblioteka Publiczna MarkiCentrum Konferencyjno-Bankietowe PARK NA WOJSKIEGOInter Europol Piekarnia SzwajcarskaFundacja Rozwoju Systemu EdukacjiPortal Społeczności Maqrek: marki.net.plMiasto MarkiTuba Marek
Wodociąg MareckiOPS MarkiCentrum Aktywności Fabryczna 3Biblioteka Publiczna MarkiCentrum Konferencyjno-Bankietowe PARK NA WOJSKIEGOInter Europol Piekarnia SzwajcarskaFundacja Rozwoju Systemu EdukacjiPortal Społeczności Maqrek: marki.net.plMiasto MarkiTuba MarekToyota MarkiWiadomości Powiatu Wołomińskiego
Centrum Aktywności Fabryczna 3Biblioteka Publiczna MarkiCentrum Konferencyjno-Bankietowe PARK NA WOJSKIEGOInter Europol Piekarnia SzwajcarskaFundacja Rozwoju Systemu EdukacjiPortal Społeczności Maqrek: marki.net.plMiasto MarkiTuba MarekToyota MarkiWiadomości Powiatu WołomińskiegoStowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORISLOVES Lokalny Ośrodek wsparcia Ekonomii Społecznej
Centrum Konferencyjno-Bankietowe PARK NA WOJSKIEGOInter Europol Piekarnia SzwajcarskaFundacja Rozwoju Systemu EdukacjiPortal Społeczności Maqrek: marki.net.plMiasto MarkiTuba MarekToyota MarkiWiadomości Powiatu WołomińskiegoStowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORISLOVES Lokalny Ośrodek wsparcia Ekonomii SpołecznejMazowszeMazowieckie Centrum Polityki Społecznej
Fundacja Rozwoju Systemu EdukacjiPortal Społeczności Maqrek: marki.net.plMiasto MarkiTuba MarekToyota MarkiWiadomości Powiatu WołomińskiegoStowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORISLOVES Lokalny Ośrodek wsparcia Ekonomii SpołecznejMazowszeMazowieckie Centrum Polityki SpołecznejMOK MarkiEuropejski Fundusz Społeczny
Miasto MarkiTuba MarekToyota MarkiWiadomości Powiatu WołomińskiegoStowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORISLOVES Lokalny Ośrodek wsparcia Ekonomii SpołecznejMazowszeMazowieckie Centrum Polityki SpołecznejMOK MarkiEuropejski Fundusz SpołecznyFundusze Europejskie Program RegionalnyZgromadzenie Sacre-Coeur

Kontakt

Fundacja Otwarte Serce: ul. Spokojna 9, 05-270 Marki 799 073 723 fos@OtwarteSerce.pl

Klub Otwarte Serce - I piętro,
Centrum Integracji Społecznej - parter.

Sklep CIS:
sklep@OtwarteSerce.pl
799 055 821

ACTIVENET - sklepy internetowe, strony www - Marki, Warszawa