„Aby mieli życie i mieli je w obfitości“   (J 10,10)

Statut Fundacji

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Fundacja Otwarte Serce, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez Urszulę Głowacką zwaną dalej Fundatorem.

§ 2

Fundacja używa nazwy Fundacja Otwarte Serce i posługuje się pieczęcią.

§ 3

Fundacja działa na rzecz pożytku publicznego, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku „O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

§ 4

Siedzibą Fundacji jest miasto Marki.

§ 5

Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.

§ 6

 1. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dla właściwego realizowania celów społecznych Fundacja może działać poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
 3. Fundacja może tworzyć oddziały i inne filie oraz przystępować do organizacji lokalnych i ogólnopolskich, europejskich i innych.
 4. Fundacja może być członkiem związków, stowarzyszeń i organizacji o podobnych lub tych samych celach statutowych.
 5. Fundacja może korzystać z osiąganych dochodów (związków, stowarzyszeń, organizacji) z przeznaczeniem na działalność statutową.
 6. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
 7. Fundacja może ustanowić odznaki, medale, ordery honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

§ 7

Ministrem właściwym ze względu na zakres działalności fundacji jest Minister właściwy do spraw Pracy i Polityki Społecznej.


Rozdział II
CELE FUNDACJI I SPOSOBY DZIAŁANIA

§ 8

Cele fundacji:

 1. Wszechstronny i integralny rozwój osobowy człowieka (emocjonalny, intelektualny, społeczny, duchowy).
 2. Edukacja oraz wychowanie ku uniwersalnym wartościom.
 3. Przywracania terapeutycznego charakteru pracy i jej wartości w życiu człowieka.
 4. Pomoc osobie w poszukiwaniu i odnajdywaniu sensu życia.
 5. Kształtowanie świata bardziej sprawiedliwego.
 6. Międzypokoleniowy dialog.
 7. Zapobieganie marginalizacji i patologizacji społecznej.
 8. Wsparcie, pomoc oraz formacja osób wymagających szczególnej opieki (m.in. ubodzy, uzależnieni, bezrobotni, osoby o niskich kwalifikacjach, bierni zawodowo, z tzw. grupy ryzyka zagrożenia społecznego).
 9. Profilaktyka i promocja zdrowia, przeciwdziałanie uzależnieniom.
 10. Krzewienie kultury i ochrona dziedzictwa narodowego.
 11. Ochrona środowiska, troska o jego integralność oraz podnoszenie świadomości społecznej z tych obszarów.
 12. Podwyższanie kwalifikacji społeczeństwa.

§ 9

Sposoby działania:

 1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez nieodpłatną i płatną non profit działalność pożytku publicznego, a także poprzez prowadzenie działalności gospodarczej zbieżnej z celami statutowymi:
 2. Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.
 3. Prowadzenie punktów poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego oraz konsultacji dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
 4. Profilaktyka uzależnień.
 5. Organizowanie kampanii społecznych.
 6. Prowadzenie kursów, szkoleń, warsztatów psychologiczno-pedagogicznych i programów psychoedukacyjnych.
 7. Organizowanie form doskonalenia w zakresie praktycznych umiejętności
 8. dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą.
 9. Popularyzowanie zdrowego stylu życia, rozwoju kultury fizycznej, rekreacji, współorganizowanie akcji turystycznych, imprez kulturalnych, sportowych, kolonii, wypoczynku i innych form spędzania wolnego czasu.
 10. Stwarzanie warunków dla terapeutycznego charakteru pracy człowieka.
 11. Wspieranie inicjatyw społecznych i wolontariatu.
 12. Propagowanie idei tolerancji i demokracji oraz przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji i wykluczenia społecznego.
 13. Wydawanie i publikowanie opracowań i materiałów specjalistycznych.
 14. Wspieranie inicjatyw na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.
 15. Inicjowanie i wspieranie integracji rodzinnej, wspólnie spędzonego czasu, pomoc w budowaniu więzi rodzinnych.
 16. Działania w kierunku uczestniczenia osób w życiu kulturalnym i artystycznym, a także kreowania własnych inicjatyw i postaw twórczych.
 17. Współpraca z instytucjami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą.

§ 10

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.


Rozdział III
MAJĄTEK FUNDACJI

§ 11

Majątek fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych), z czego 1000 zł (jeden tysiąc złotych) jest przeznaczone na działalność gospodarczą oraz mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§ 12

Źródłami powstania majątku bądź dochodami Fundacji są:

 • fundusz założycielski,
 • darowizny, spadki, zapisy, dotacje, subwencje,
 • ofiarność publiczna,
 • granty, środki z funduszów publicznych,
 • nawiązki zasadzone na cel społeczny przez sądy,
 • dochody z papierów wartościowych; odsetki bankowe, obligacje, odsetki od kapitałów pieniężnych.
 • dochodów z działalności gospodarczej

§ 13

Dochody z działalności gospodarczej Fundacji służą wyłącznie realizacji celów statutowych.

§ 14

 1. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa pisemne oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza jedynie wówczas, gdy w chwili złożenia tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
 2. W przypadku darczyńcy, który pragnie określić przeznaczenie spadku, Zarząd może odmówić przyjęcie darowizny, jeśli cel przeznaczenia darowizny jest niezgodny z celami Fundacji.

§ 15

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obo­wiązującymi przepisami.


Rozdział IV
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

§ 16

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.
 2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
 3. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie:
  • Wykończanie wyrobów włókienniczych 13.30.Z
  • Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych 13.92.Z
  • Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej 14.13.Z
  • Produkcja wyrobów futrzarskich 14.20.Z
  • Produkcja pozostałej odzieży dzianej 14.39.Z
  • Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich 15.12.Z
  • Produkcja obuwia 15.20.Z
  • Produkcja opakowań drewnianych 16.24.Z
  • Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania 16.29.Z
  • Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury 17.21.Z
  • Pozostałe drukowanie 18.12.Z
  • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 47.19.Z
  • Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.71.Z
  • Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.72.Z
  • Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.79.Z
  • Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach 47.82.Z
  • Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 47.91.Z
  • Działalność taksówek osobowych 49.32.Z
  • Działalność związana z projekcją filmów 59.14.Z
  • Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych 59.20.Z
  • Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji 61.90.Z
  • Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 68.20.Z
  • Działalność agencji reklamowych 73.11.Z
  • Działalność fotograficzna 74.20.Z
  • Działalność związana z tłumaczeniami 74.30.Z
  • Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników 78.10.Z
  • Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników 78.30.Z
  • Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach 81.10.Z
  • Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych 81.21.Z
  • Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni 81.30.Z
  • Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura 82.11.Z
  • Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura 82.19.Z
  • Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 82.30.Z
  • Pozaszkolne formy edukacji artystycznej 85.52.Z
  • Nauka języków obcych 85.59.A
  • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 85.59.B
  • Działalność wspomagająca edukację 85.60.Z
  • Działalność fizjoterapeutyczna 86.90.A
  • Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana 88.99.Z
  • Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana 86.90.E
  • Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych 90.01.Z
  • Działalność obiektów kulturalnych 90.04.Z
  • Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna 93.29.Z
  • Naprawa obuwia i wyrobów skórzanych 95.23.Z
  • Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich 96.01
  • Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne 96.02

Rozdział V
STRUKTURA ORGANIZACYJNA

§ 17

Organami fundacji są: Zarząd Fundacji i Rada Fundacji.

Zarząd Fundacji

§18

 1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, składa się z co najmniej trzech do pięciu osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Członkiem Zarządu może być osoba fizyczna, która:
  1. ukończyła 18 lat,
  2. nie była karana za przestępstwo z winy umyślnej,
  3. nie jest członkiem Rady Fundacji, ani nie pozostaje z żadnym z jego członków we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
  4. nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo skarbowe.
 3. Członek Zarządu Fundacji może otrzymać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. nr 26 poz. 306 z 2001 r., nr 85 poz. 924, nr 154 poz. 1799, z 2002 r., nr 113 poz. 984 oraz z 2003 r. nr 45 poz. 391, nr 60 poz. 535 z późniejszymi zmianami).
 4. Członków pierwszego składu Zarządu powołuje Fundator. Funkcję Prezesa Zarządu Fundacji pełni Fundator lub Członek Zarządu wskazany przez Fundatora.
 5. Następnych członków Zarządu spośród kandydatów proponowanych przez Fundatora, na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Zarządu, powołuje i odwołuje swą decyzją Rada.
 6. Zarząd Fundacji powołany jest na okres 3 lat.

§ 19

Członkostwo Członka Zarządu ustaje:

 • w przypadku śmierci Członka Zarządu,
 • złożenia pisemnej rezygnacji.

§ 20

Członkostwo Fundatora w Zarządzie wygasa jedynie w przypadku śmierci lub złożenia przez niego rezygnacji. Upływ kadencji Zarządu Fundacji nie ma wpływu na członkostwo Fundatora w Zarządzie Fundacji.

§ 21

Odwołanie Członka Zarządu następuje po zasięgniętej w Radzie opinii przez Fundatora oraz na wniosek Zarządu Fundacji skierowanym do Rady, uchwałą ¾ głosów Członków Zarządu w przypadku:

 • podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia wykonywa­nie funkcji Członka Zarządu,
 • choroby powodującej trwałą niezdol­ność do sprawowania funkcji,
 • istotnego naruszenia postanowień Statutu,
 • skazania prawomocnym wyrokiem za popełnione przestępstwa z winy umyślnej.

§ 22

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji. Pracą Zarządu kieruje Prezes.
 2. Prezes z grona tworzącego Zarząd wyznacza wiceprezesa.
 3. Prezes lub wiceprezes ma prawo do jednoosobowej reprezentacji Fundacji na zewnątrz.
 4. Oświadczenia woli w sprawach majątkowych oraz zawieranie umów w imieniu Fundacji składa prezes lub wiceprezes Zarządu jednoosobowo.
 5. Zarząd może ustanowić pełnomocników działających w imieniu Fundacji określając ich zakres umocowania.
 6. Pełnomocnictwo w zakresie zwykłego zarządu może być udzielane innym członkom Zarządu. Mogą składać oświadczenia działając po dwóch.
 7. W przypadku równości głosów w Zarządzie przesądzający głos ma Prezes Zarządu.
 8. W przypadku zaciągania zobowiązań lub rozporządzenia prawem o wartości przekraczającej jednorazowo kwotę 50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych), na rzecz jednego podmiotu lub podmiotów powiązanych, do ważności transakcji wymagana jest uchwała Zarządu Fundacji.

§ 23

Zarząd:

 1. Ustala kierunki i metody działania Fundacji.
 2. Odpowiada za realizację celów statutowych Fundacji oraz za wyniki działalności finansowo-gospodarczej.
 3. Przygotowuje roczne plany statutowe, finansowe i rzeczowe i przedstawia je do zatwierdzenia w Radzie.
 4. Sprawuje zarząd nad majątkiem Fundacji.
 5. Decyduje o przyjęciu subwencji, darowizny, spadków i zapisów.
 6. Sporządza sprawozdania z działalności Fundacji.
 7. Opracowuje regulamin Zarządu określający zasady działania i przedkłada go do zatwierdzenia Radzie.
 8. Ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji.
 9. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji akceptuje lub odrzuca darowiznę składając pisemne oświadczenie.
 10. Ustanawia pełnomocników działających w imieniu Fundacji określając ich zakres umocowania.
 11. Występuje z wnioskiem o odwołanie Członka Zarządu skierowanym do Rady, uchwałą ¾ głosów.

§ 24

 1. Zarząd Fundacji podejmuje swe decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu, lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość albo z wykorzystaniem łączy internetowych.
 2. Za głos oddany uważa się głos "za", "przeciw" lub "wstrzymujący się".

§ 25

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 3 razy w roku.

§ 26

Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy (umowa o pracę, umowa-zlecania, umowa o dzieło). Regulamin wewnętrzny Zarządu określa szczegółowe zasady powierzania odpowiedzialności członkom Zarządu w placówkach Fundacji.
Umowy o świadczeniu pracy z członkami Zarządu podpisuje przewodniczący Rady.

§ 27

Zarząd do prowadzenia spraw Fundacji może tworzyć biuro i zatrudniać pracowników.

Rada Fundacji

§ 28

 1. Rada Fundacji składa się z co najmniej z 3 osób, w tym przewodniczącego Rady, powołana jest na czas nieoznaczony.
 2. Członkiem Rady Fundacji może zostać, zainteresowana statutowymi celami Fundacji osoba fizyczna, która:
  1. ukończyła 18 lat,
  2. nie była karana za przestępstwo z winy umyślnej,
  3. nie jest członkiem Zarządu Fundacji, ani nie pozostaje z żadnym z jego członków we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
  4. nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo skarbowe.
 3. Członków pierwszego składu Rady Fundacji, w tym Przewodniczącego Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tą funkcję lub dla rozszerzenia jej składu powołuje swą decyzją Rada po zasięgnięciu opinii u Fundatora.
 4. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

§ 29

Członkostwo Członka Rady ustaje:

 • w przypadku śmierci Członka Rady,
 • złożenia pisemnej rezygnacji.

§ 30

 1. Odwołanie Członka Rady następuje na wniosek do Rady Fundatora w przypadku:
  • podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia wykonywa­nie funkcji Członka Rady,
  • choroby powodującej trwałą niezdol­ność do sprawowania funkcji,
  • istotnego naruszenia postanowień Statutu,
  • skazania prawomocnym wyrokiem za popełnione przestępstwa z winy umyślnej.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie Członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji.

§ 31

Członkowie Rady Fundacji:

 1. Mają prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.
 2. Nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z nimi we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
 3. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów(Dz. U. nr 26, poz. 306. z 2001 r. nr 85 poz. 924 i nr 154, poz. 1799, z 2002 r. nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. nr 45, poz. 391 i nr 60, poz. 535 z późn. zm).

§ 32

Fundator nie może wchodzić w skład Rady Fundacji.

§ 33

Rada jest organem obligatoryjnym Fundacji o uprawnieniach inicjatywnych, opiniotwórczych i nadzorczych.
Rada ma prawo wglądu w całość dokumentacji Fundacji oraz rewizji jej majątku.

§ 34

Rada:

 1. Zatwierdza roczne plany statutowe, finansowe i rzeczowe Zarządu.
 2. Czuwa nad realizacją celów statutowych Fundacji.
 3. Dokonuje oceny rocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych.
 4. Nadzoruje pracę Zarządu.
 5. Zatwierdza regulamin pracy Zarządu.
 6. Decyduje o przyjmowaniu kandydatów proponowanych przez Fundatora na Członków Zarządu dla rozszerzeniu jego składu lub na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję.
 7. Odwołuje i powołuje członków Zarządu po zasięgnięciu opinii Fundatora, lub na wniosek Fundatora spośród zaproponowanych przez niego kandydatów.
 8. Odwołuje Członków Zarządu zgodnie z procedurą wskazaną w §19.
 9. Zawiera umowy o świadczeniu pracy z członkami Zarządu. W imieniu Rady umowy podpisuje przewodniczący Rady.

§ 35

Posiedzenia Rady odbywają się w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.


Rozdział VI
ZMIANA STATUTU

§ 36

Decyzje w kwestii zmiany statutu, połączenia Fundacji lub jej likwidacji podejmuje Fundator w porozumieniu z Radą Fundacji. W przypadku śmierci Fundatora decyzję tą podejmuje Rada.


Rozdział VII
OGRANICZENIA

§ 37

 1. Zabrania się przekazywania i wykorzystywania majątku Fundacji, udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem członkom jej organów lub pracowników oraz osobom, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli, zwanych dalej osobami „bliskimi".
 2. Zabrania się dokonywania zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie.
 3. Zabrania się wykorzystywać majątek Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.
 4. Zabrania się kupować na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.
 5. Zabrania się przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

Rozdział VIII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 38

 1. W razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji albo braku potrzeby lub obiektywnych możliwości realizacji celów statutowych, może ona ulec likwidacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami o fundacjach.
 2. Środki finansowe oraz majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się na rzecz instytucji, których działalność odpowiada celom Fundacji, wskazanym w tym celu przez Fundatora.
 3. Funkcję likwidacji Fundacji pełni Prezes Fundacji bądź inna osoba wyznaczona przez Radę.

Fundator

Wspierają nas

Centrum Konferencyjno-Bankietowe PARK NA WOJSKIEGOInter Europol Piekarnia SzwajcarskaFundacja Rozwoju Systemu EdukacjiPortal Społeczności Maqrek: marki.net.plMiasto MarkiTuba MarekToyota MarkiWiadomości Powiatu WołomińskiegoStowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORISLOVES Lokalny Ośrodek wsparcia Ekonomii SpołecznejMazowszeMazowieckie Centrum Polityki Społecznej
Fundacja Rozwoju Systemu EdukacjiPortal Społeczności Maqrek: marki.net.plMiasto MarkiTuba MarekToyota MarkiWiadomości Powiatu WołomińskiegoStowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORISLOVES Lokalny Ośrodek wsparcia Ekonomii SpołecznejMazowszeMazowieckie Centrum Polityki SpołecznejMOK MarkiEuropejski Fundusz Społeczny
Miasto MarkiTuba MarekToyota MarkiWiadomości Powiatu WołomińskiegoStowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORISLOVES Lokalny Ośrodek wsparcia Ekonomii SpołecznejMazowszeMazowieckie Centrum Polityki SpołecznejMOK MarkiEuropejski Fundusz SpołecznyFundusze Europejskie Program RegionalnyZgromadzenie Sacre-Coeur
Toyota MarkiWiadomości Powiatu WołomińskiegoStowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORISLOVES Lokalny Ośrodek wsparcia Ekonomii SpołecznejMazowszeMazowieckie Centrum Polityki SpołecznejMOK MarkiEuropejski Fundusz SpołecznyFundusze Europejskie Program RegionalnyZgromadzenie Sacre-CoeurWojewoda MazowieckiMinisterstwo Pracy i Polityki Społecznej
Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORISLOVES Lokalny Ośrodek wsparcia Ekonomii SpołecznejMazowszeMazowieckie Centrum Polityki SpołecznejMOK MarkiEuropejski Fundusz SpołecznyFundusze Europejskie Program RegionalnyZgromadzenie Sacre-CoeurWojewoda MazowieckiMinisterstwo Pracy i Polityki SpołecznejPowiat WołomińskiWodociąg Marecki
MazowszeMazowieckie Centrum Polityki SpołecznejMOK MarkiEuropejski Fundusz SpołecznyFundusze Europejskie Program RegionalnyZgromadzenie Sacre-CoeurWojewoda MazowieckiMinisterstwo Pracy i Polityki SpołecznejPowiat WołomińskiWodociąg MareckiOPS MarkiCentrum Aktywności Fabryczna 3

Kontakt

Fundacja Otwarte Serce: ul. Spokojna 9, 05-270 Marki 799 073 723 fos@OtwarteSerce.pl

Klub Otwarte Serce - I piętro,
Centrum Integracji Społecznej - parter.

Sklep CIS:
sklep@OtwarteSerce.pl
799 055 821

ACTIVENET - sklepy internetowe, strony www - Marki, Warszawa